Thể LoạI — Smps

Mạch chuyển đổi DC sang DC công suất cao - Biến 12 V sang 30 V

Bài đăng giải thích cách tạo mạch chuyển đổi DC sang DC công suất cao sẽ nâng cấp 12 V DC lên bất kỳ mức cao hơn nào lên đến 30

Vai trò của cuộn dây dẫn trong SMPS

Yếu tố quan trọng nhất của bộ chuyển đổi chế độ chuyển mạch hoặc SMPS là cuộn cảm. Năng lượng được lưu trữ dưới dạng từ trường trong vật liệu cốt lõi của