Thể LoạI — Trò Chơi

Giải thích 2 mạch đầu tiên đơn giản nhanh nhất

Hai mạch chỉ báo đầu tiên bằng ngón tay nhanh nhất đơn giản được trình bày ở đây có thể được sử dụng để chỉ ra ứng viên nào là người đầu tiên nhấn nút trả lời trong số 4 người tham gia

Dự án Halloween Eyes do âm thanh kích hoạt - “Don’t Wake the Devil”

Đây có thể là một dự án mạch hoàn hảo cho Halloween, mặc dù các tiện ích kích hoạt âm thanh cũng có thể có rất nhiều ứng dụng khác. Khi ai đó bước vào ngôi nhà Halloween, một MIC nhạy cảm sẽ phát hiện